HOME
 
Overzicht opleidingen

De Competentiemeter: praktijksessie

Duurtijd: 3 uur
Locatie: aanvragende school
In deze nascholing maak je op een praktische manier kennis met de Competentiemeter, een uniek instrument om kennis, vaardigheden en attitudes te evalueren vanuit een visie op goed evalueren.

Deze webtoepassing streeft volgende doelen na:

 • de competenties van de leerlingen in kaart brengen;
 • transparant communiceren over je evaluaties met je leerlingen;
 • objectief en doelgericht evalueren;
 • een betrouwbaar en snel resultaat van je evaluatie, met uitprint van een competentierapport.
Naast evaluatie door leerkrachten is het instrument geschikt voor zelf- en peerevaluatie. We leren de verschillende resultaten interpreteren en kijken op welke manier we kunnen remediėren. Deze toepassing is ook uiterst geschikt voor evaluatie met verschillende collega’s en voor de evaluatie van graadleerplannen.

Contacteer ons

 

* Verplicht in te vullen

Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid Aimit

De voorwaarden in deze overeenkomst zijn van toepassing vanaf 30 mei 2018 en gaan uit van de onderneming Aimit, met zetel te 8820 Torhout, Windmolenstraat 24, BE 0871.414.445 en kadert in het gebruik van o.a. de diensten:

  is een online tool die leerkracht en leerling ondersteunt in zijn evaluatiebeleid.

  is een online digitale leeromgeving ter ondersteuning van de lesmethodiek begeleid zelfstandig leren

  In het kader van onze diensten kan het voorkomen dat persoonlijke gegevens met ons worden gedeeld, zodat wij u kunnen identificeren als individu, medewerker van een bedrijf ā€¦ (zoals uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer). Dit zijn ā€œpersoonsgegevensā€.

  Het privacybeleid is van toepassing op die persoonsgegevens die we over personen verzamelen /opslaan met als doel de klant onze diensten i.c. tools in de allerbeste omstandigheden aan te bieden.

  Organisaties en personen die gebruik maken van deze diensten, verder genoemd de ā€œklantā€ zijn verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die zij verzamelen via onze diensten, i.c. tools.

  Alle gebruikers (de zogenaamde betrokken natuurlijke personen) die via deze klanten gebruik maken van onze diensten hebben recht op privacy en bescherming. Aimit stelt in de hoedanigheid van verwerker, m.b.t. tot zijn opdracht voor het leveren van de hierboven opgesomde diensten, i.c. tools zoveel als mogelijk in het werk om de privacy van deze personen te beschermen.

  Door gebruik te maken van de diensten van Aimit of door persoonsgegevens mee te delen bij onze diensten, aanvaardt de klant de praktijken die in deze overeenkomst worden beschreven.


  De verwerking van persoonsgegevens

  Aimit als Verwerkingsverantwoordelijke

  Aimit verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten. Gegevens worden bijvoorbeeld meegedeeld door personen zelf bij een contactopname, bij de registratie op een van onze diensten of platformen, bij de invoer of import van gebruikers, of wanneer door Aimit zelf diensten worden verleend:

  De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijnde de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen naargelang het risico. Aimit verwerkt persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen:

  • klantenbeheer;
  • informatie over onze professionele en sociale activiteiten, of ander onderwerpen dat de klant kan aanbelangen;
  • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
  • de klant te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • voor de verdere uitvoering van overeenkomsten;
  • de klant te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • om goederen en diensten bij de klant af te leveren;
  • het afhandelen van betalingen;
  • om wettelijke verplichtingen na te komen;
  • wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist, maar dit steeds duidelijk is naar de betrokkene toe;

  Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ā€˜cookiesā€™ en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen. Aimit gebruikt enkel functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Aimit zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website(s) naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van de klant. Ook kan Aimit hiermee zijn website(s) optimaliseren. De klant kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de klant ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen.

  Aimit als Verwerker

  Met betrekking tot de verwerking van eventuele persoonsgegevens, die door de klant worden opgeslagen op het door Aimit aangeleverde platform, zal de klant de rol van ā€œVerwerkingsverantwoordelijkeā€ en Aimit de rol van ā€œVerwerkerā€ hebben, zoals beschreven in de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679). De instructies van de klant beperken zich tot het afleveren van een goed functionerend platform (black box) dat instaat voor het opslaan van deze gegevens of de diensten die werden overeengekomen die Aimit levert aan de Klant.

  De klant aanvaardt dat Aimit optreedt als een leverancier van diensten, o.a. een online platform. Aimit heeft niet de verplichting om de gegevens die door de klant worden opgeslagen op deze platforms te controleren of er kennis van te hebben. Aimit heeft evenwel het recht (maar niet de plicht) om die gegevens op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, als die gegevens naar het redelijk oordeel van Aimit illegaal zijn, of de rechten van derden schenden (of dreigen te schenden). Aimit heeft eveneens het recht om die gegevens op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen op verzoek van de bevoegde autoriteiten.

  Aimit zal deze persoonsgegevens verwerken volgens de instructies van de klant en/of in overeenstemming met de levering van de diensten uit de overeenkomst tussen Aimit en de klant, of zoals wordt vereist door de wet, regelgevende instantie of bevoegde autoriteit. In dat laatste geval zal Aimit de klant vooraf informeren voor zover als mogelijk, tenzij de relevante wet, regelgevende instantie of bevoegde autoriteit dat verbiedt.

  De klant aanvaardt dat hij de primaire verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens en volgt het door Aimit voorziene design op behoorlijke en juiste wijze op. Aimit zal, rekening houdende met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie, de klant in de mate van het mogelijke bijstand verlenen bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 GDPR. De klant zal al deze bijstandsprestaties vergoeden.

  • Bijstand inzake beveiliging van de verwerking (Artikel 32 GDPR).
  • Bijstand inzake datalek (Artikelen 33 en 34 GDPR) ā€“ Aimit informeert de klant zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens.
  • Bijstand inzake een Privacy Impact Assessment (Artikelen 35 en 36 GDPR) - Wanneer een soort verwerking een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen voert de klant vĆ³Ć³r de verwerking een beoordeling uit van het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens conform artikelen 35 en 36 GDPR.

 • Indien de klant hetzij expliciet, hetzij impliciet, naar persoonsgegevens vraagt, dient hij te verwijzen naar geldende privacywetgeving, en eventuele andere ā€˜rechtenā€™ van respondenten. In dit geval dient de klant en zijn personeel, zich te houden aan de voorwaarden en beschermingsmaatregelen uit voornoemde wet.

Bij de beƫindiging van deze overeenkomst zal Aimit, indien de klant hierom verzoekt, de persoonsgegevens en/of bestaande kopieƫn onmiddellijk teruggeven of vernietigen, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Aimit zal bevestigen dat het dit heeft gedaan (behalve indien een relevante wet of autoriteit Aimit verplicht om een kopie van de persoonsgegevens te bewaren). Voor alle duidelijkheid, niets in dit punt verplicht Aimit om kopieƫn van gegevens te vernietigen die het in eigen naam als Verwerkingsverantwoordelijke houdt.

Aimit zal de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan verwerkers of gelieerde vennootschappen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt. Deze bepaling gaat over actieve en systematische verwerking van persoonsgegevens. Een lijst van deze verwerkers kan worden opgevraagd. Wanneer er veranderingen zijn inzake de verwerkers zal de nodige informatie hieromtrent aan de klant worden bezorgd. Klanten kan bezwaar indienen binnen de 7 dagen, zo niet gaan zij impliciet akkoord. Indien een andere onderneming uw persoonsgegevens zou gaan verwerken wordt u hiervan op de hoogte gebracht door ons of de andere onderneming binnen de wettelijke termijnen.

Aimit opteert voor partners die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens kunnen waarborgen. Elke partij verbindt er zich toe om alle gegevens die ze direct of indirect van de andere partij krijgt strikt geheim te houden, tenzij in onderling akkoord wordt overeengekomen dat data mag worden verwerkt voor een bijkomend doeleinde.


Rechten van de klant

Wil de klant zijn gegevens raadplegen, overdragen, wijzigen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan hij dit zelf doen via een (unieke) URL, gebruikersnaam en paswoord waarmee hij op alle momenten toegang heeft tot de data, ook eventuele gearchiveerde data. De klant kan eventueel kosteloos een e-mail sturen, mits bewijs door een kopie van een identiteitskaart, naar kris.mostrey@aimit.be. Via deze weg en op dezelfde wijze kan de klant ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer deze de communicatie wenst te beƫindigen.

De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Deze aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het belang van de onderneming of een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn.

Wanneer er sprake is van een datalek waardoor de rechten en de bescherming van de persoonsgegevens van de klant dreigen te worden geschonden zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en de klant, bij een hoog risico voor zijn rechten en vrijheden van natuurlijke personen, als betrokkene worden geĆÆnformeerd.


Veiligheid en vertrouwelijkheid

Aimit is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van haar diensten inclusief de technische uitbating, opslag en technische beveiliging van de gegevens en de technische ondersteuning. Het heeft daartoe veiligheidsmaatregelen ontwikkeld, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website, te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Technische maatregelen omvatten onder meer:

 • de toegang tot (onder zijn beheer staande lokalen waarin) de computers, bestanden, print-outs, elektronische dragers enzovoort (worden bewaard) worden afgeschermd
 • een aantal maatregelen ter bescherming van de software tegen hacking:
  • Elke nieuwe klant geeft via een aanvraagformulier volgende op:
   • een (unieke) URL
   • het mailadres van Ć©Ć©n unieke beheerder als gebruikersnaam
  • Deze klant krijgt via dit mailadres bevestiging van de URL, de gebruikersnaam en Ć©Ć©n (1) door ons gegenereerd wachtwoord. De klant krijgt op deze manier Ć©Ć©n (1) initiĆ«le toegang tot de software.
  • Deze ā€˜beheerderā€™ kan desgevallend lees- en schrijfrechten toedienen aan andere. Op dat ogenblik creĆ«ert de klant nieuwe beheerders. De klant is op die manier zelf verantwoordelijk voor de toegang tot de gegevens door haar eigen personeelsleden en de verwerking van de gegevens door haar eigen personeelsleden, alsook van anderen aan wie ze beheer- en/of schrijfrechten toekent.
  • Aimit raadt de klant aan om het paswoord enkel te wijzigen in een veilig wachtwoord en/of veilige wachtwoorden te creĆ«ren voor anderen. In het kader van beveiliging van uw gegevens verwachten we een sterk wachtwoord van minstens 8 tekens die bovendien aan 3 van 4 volgende voorwaarden voldoet:
   • een kleine letter bevatten ( a-z )
   • een hoofdletter bevatten ( A-Z )
   • en cijfer bevatten ( 0-9 )
   • Een ander karakter bevatten ( . - _ * ! ? / )
 • Alle data worden opgeslagen op de Belgische servers van Combell nv. Deze organisatie is ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd.
 • In geval van de Competentiemeter: Een mogelijk risico is datatransport. Om die reden voorziet de mogelijkheid om de antwoorden te versturen via een beveiligde HTTPS-connectie (SSL-certificaat). Deze is inbegrepen in de prijs.

Organisatorische maatregelen omvatten onder meer:

 • Aimit zal erover waken dat interventies door het eigen personeel en eventueel ingezette externe medewerkers met de gepaste zorgvuldigheid gebeuren zodat de belangen en verplichtingen van de klant en diens belanghebbenden (personeel, cliĆ«nten, derden, overheden) niet worden geschaad.
 • Aimit zorgt hiertoe voor de nodige voorlichting en beschikt over een nominatieve lijst van personen die in het kader van de verwerking toegang hebben tot de persoonsgegevens.
 • Alle gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. Als een klant de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kris.mostrey@aimit.be. Er kan sprake zijn van fraude.


Intellectuele eigendomsrechten

De diensten van Aimit, met inbegrip van de merken, logoā€™s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Aimit of rechthoudende derden.

Sommige teksten, afbeeldingen, tekens, logoĀ“s en andere op deze website gebruikte items worden auteursrechterlijk beschermd of zijn geregistreerde handelsmerken. Schriftelijke toestemming van desbetreffend uitgever en/of auteur is vereist om deze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, i.c. online te plaatsen op de site. Kosten inherent aan het onrechtmatig gebruik, i.c. online plaatsen van dit materiaal zullen integraal worden verhaald op de organisatie onder wiens gebruikersnaam en wachtwoord dit gebeurde.


Informatie aangeboden door de diensten van Aimit

Door gebruik te maken van de diensten van Aimit verbindt de klant zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Aimit bezit het exclusieve copyright en de intellectuele rechten van zijn diensten, producten, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze diensten, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Aimit. Het is om die reden verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de informatie te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Een uitzondering hierop is de informatie die de klant (voor zich)zelf heeft toegevoegd of gegenereerd.

De websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of paginaā€™s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Zo kunnen de diesnten van Aimit geconnecteerd worden met andere systemen, maar verwerkt Aimit deze gegevens niet. Aimit verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

De aangeboden informatie op de websites van onze diensten is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden , en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of advies aan de klant of eender welke derde worden beschouwd.

Bij het verrichten van de diensten dient een specifieke vermelding te worden gemaakt bij:

  In geval van deze diensten is het de klant, i.c. aanbieders van training, consult, jobs en verhuur van zalen die informatie toevoegt of genereert. De klant is hiervoor primair verantwoordelijke en zorgt ervoor dat zij in overeenstemming met alle geldende wetten deze informatie aanbiedt. De klant garandeert dat de aangeboden gegevens juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de diensten van Aimit.


  Aansprakelijkheid

  Aansprakelijkheid Algemeen

  Aimit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

  Indien iemand onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de diensten van Aimit ter beschikking wordt gesteld, kan deze kris.mostrey@aimit.be contacteren.

  De inhoud van de websites van de diensten kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Aimit kan geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

  Aimit kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

  De totale aansprakelijkheid van Aimit zal in ieder geval niet groter kunnen zijn dan hettotale bedrag aan kosten dat door de klant op jaarbasis betaald werd zoals bepaald in huidige overeenkomst met een maximum van 2500 Euro.

  Aansprakelijkheid als Verwerker

  De klant vrijwaart Aimit voor alle kosten, uitgaven (ook juridische), schadeloosstellingen, verliezen (met inbegrip van zakelijk verlies of verlies van baten), schulden, eisen, vorderingen, procedures of rechtszaken,ā€¦ waarvan Aimit het voorwerp zou kunnen worden als gevolg van: (i) De uitvoering door Aimit van instructies die de klant geeft in verband met de verwerking van Persoonsgegevens (met inbegrip van instructies in verband met verzoeken van personen die hun rechten volgens de Wetgeving Gegevensbescherming uitoefenen, en instructies om Persoonsgegevens te bewaren, te onthullen, aan te passen of op andere manieren te verwerken); of (ii) elke inbreuk door de klant op dit artikel.

  De aansprakelijkheid van Aimit is steeds beperkt tot deze gevallen specifiek voorzien in de GDPR. Aimit is slechts aansprakelijk voor de schade die door verwerking is veroorzaakt wanneer bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot Verwerkers gerichte verplichtingen van de GDPR of buiten dan wel in strijd met de rechtmatige instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld. De aansprakelijkheid van Aimit is in alle gevallen steeds beperkt tot de directe schade.

  De klant vrijwaart Aimit te allen tijde voor alle aanspraken van derden.

  Aimit kan niet worden verplicht tot enige vergoeding in geval van overmacht of toeval zoals gedefinieerd in artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboeken en algemeen erkend door de Belgische hoven en rechtbanken.


  ContinuĆÆteit, stopzetting, beĆ«indiging of annulering

  De services en SLAā€™s van Combell nv garanderen een permanente beschikbaarheid van de diensten van Aimit.

  Klanten ontvangen binnen de 48 uur een antwoord op een vraag indien gesteld per mail aan kris.mostrey@aimit.be.

  Bij beƫindiging van de overeenkomst krijgt de klant twee weken tijd om alle info op te slaan op eigen dragers. Nadien verwijdert Aimit alle rechtstreeks aan de klant gelieerde data.

  Bij annulering tot twee weken voor een event of training georganiseerd door Aimit blijft 50 % van het factuurbedrag verschuldigd. Nadien is het totale bedrag verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien de ingeschrevene niet aanwezig kan zijn, mag er altijd een vervanger worden gestuurd mits de contactgegevens van deze persoon vooraf worden doorgestuurd. De afwezige heeft sowieso recht op inzage in de presentaties/slides indien deze voorhanden zijn. Wie niet ingeschreven is voor een event en zich alsnog aan deur aanmeldt, betaalt 150% van de deelnameprijs. Eventuele kortingen zijn op dat moment niet van toepassing.


  Algemene bepalingen

  Deze voorwaarden en privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

  Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens Ć©Ć©n van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.

  Het privacybeleid is onderworpen aan het Belgisch recht.

  De Belgische Autoriteiten (bv. de Gegevensbeschermingsautoriteit) en de Belgische rechtbanken, meer specifiek diegene van het arrondissement Brugge zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen en klachten die zouden rijzen met betrekking tot deze diensten of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens.  Torhout, 30/05/18

  voor Aimit

  Kris Mostrey

  Zaakvoerder